„Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka”.

Ogłoszenie nr 527337-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.
Gmina Zławieś Wielka: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka, krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa  7 , 87-134  Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug[at]zlawies[dot]pl, faks 678-09-66.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.zlawies.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.zlawies.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.zlawies.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń).
Numer referencyjny: ZP34.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ II W ramach części II Zamawiający przewiduje realizację projektu i realizację budowy kanalizacji sanitarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU), w zakres prac wchodzi m.in.: 3.1. Przedmiotem inwestycji będzie projekt budowy kanalizacyjnej sanitarnej. 3.2. Szacunkowa ilość budynków istniejących i będących w realizacji przeznaczonych do połączenia z kanalizacją wynosi 25. 3.3. W ramach przewidzianych do realizacji projektant zaprojektuje: a. Sieć uliczną grawitacyjną, b. Przyłącza do granic działek zabudowanych, c. Pompownie strefowe, d. Sieć tłoczną od pompowni do istniejącego przewodu tłocznego, e. Rozwiązanie połączeń z istniejącym kolektorem tłocznym, f. Przyłącza energetyczne do pompowni, g. Zagospodarowanie terenu pompowni, 3.4. W ramach przewidzianych do realizacji projektant zaprojektuje: a. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja OOŚ oraz inne wymagane prawem, b. Uzyskanie warunków technicznych na włączenie do gminnej sieci w-k od Z.U.K. Zławieś Wielka, c. Sporządzenie projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z : Prawem budowlanym – poz. 290 Dz.U. z 08.2016.- obwieszczenie Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013. – poz. 1129 Dz. U. z 24.09.2013. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej oraz PFU, d. Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów, e. Wykonanie badań geotechnicznych dla kanalizacji f. Przedstawienie Zamawiającemu wstępnego projektu do uzgodnienia lokalizacyjnego, g. Uzyskanie uzgodnienia lokalizacyjnego ze Starostą Toruńskim, h. Opracowanie informacji BIOZ, i. Uzyskanie pozwolenia na budowę, j. Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej. k. Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami oraz uzyskanie zgód na realizację od mieszkańców. 3.5. Zamówienie projektu wykonawczego dla sieci kanalizacyjnej w zakresie: a. Opracowanie szczegółowych rysunków, b. Opracowanie szczegółowych opisów i specyfikacji materiałowych podlegających zatwierdzeniu przez zamawiającego a w szczególności pomp i wyposażenia technologicznego pompowni ścieków. 3.6. Forma opracowań projektowych: a. dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację, b. forma cyfrowa projektów powinna być przekazana na nośniku CD z rozszerzeniami j.n.: rysunki i schematy w formacie pdf, opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie docx, xls lub pdf. 3.7. Opis wymagań ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania w stosunku do Wykonawcy: a. wybudowanie kanalizacji wg projektu i przy nadzorze Inwestycyjnym, b. przedstawienie dokumentacji powykonawczej, c. przedłożenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego niezbędnych dokumentów wynikających z „Pozwolenia na budowę”, d. wykonanie rozruchu obiektu i niezbędnych instrukcji obsługi wraz z przeszkoleniem obsługi, e. 6 miesięczny nadzór nad eksploatacją, f. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3.8. Charakterystyczne parametry wielkości obiektu: a. Projektowany obiekt to budowa kanalizacji w miejscowości Stary Toruń gm. Zławieś Wielka. Kanalizacja swoim zakresem obejmuje podłączenie istniejących gospodarstw rolnych, budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej istniejących oraz będących w trakcie budowy co gwarantuje odbiór ścieków. Zakładana ilość podłączeń wynosi 25 szt. Ścieki z wybudowanej kanalizacji transportowane będą istniejącym kolektorem kanalizacyjnym do oczyszczalni miejskiej w Toruniu 3.9. Wskaźniki ilościowe a. Zakładana długość kanalizacji grawitacyjnej wyniesie 1,80 km b. Zakładana długość kanalizacji tłocznej wyniesie 50,0 m c. Zakładana ilość pompowni strefowych wynosi 2 kpl. wraz z przyłączami energetycznymi d. Zakładana ilość podłączeń do granicy działek – 25 e. Ilość mieszkańców – 100 f. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków 4600 m3/rok 3.10. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia a. Położenie geograficzne i administracyjne, b. Gmina Zławieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Geograficznie wzdłuż rzeki Wisły po jej wschodniej stronie. Położenie w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolnej Wisły PLBO40003 – Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Miejscowości Górsk i Stary Toruń zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej – ul. Szeroka i Nadwiślańska oraz Sołecka. 3.11. Charakterystyka systemu kanalizacji: na obszarze przewidzianym do skanalizowania istnieje kolektor ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze skanalizowanej części m. Górsk /Osiedle mieszkaniowe – Przylesie/ do miejskiej oczyszczalni ścieków w Toruniu poprzez system kanalizacyjny w m. Przysiek. Kolektor ciśnieniowy będzie odbiorcą ścieków z projektowanej kanalizacji, kolektor zlokalizowany w ul. Nadwiślańskiej w Górsku i Szerokiej w Starym Toruniu. 3.12. W w/w ulicach trwa realizacja dodatkowego kolektora przyjmującego ścieki z płn. części gminy Zławieś Wielka. Realizowany dodatkowy kolektor będzie mógł przyjąć ścieki z istniejącego w przypadku jego awarii /uszkodzenia mechanicznego/. Odbiorcą ścieków jest oczyszczalnia dla miasta Torunia. Zarządcą oczyszczalni są Toruńskie Wodociągi. 3.13. Procedura odtworzenia drogi: na szerokości 5m należy zebrać istniejącą podbudowę z kamienia łamanego oraz warstwy bitumicznej do głębokości 25cm oraz przetransportować materiał w odległości do 5km. Uzupełnienie należy wykonać poprzez uzupełnienie gruzem cementowo – betonowym lub kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63mm, grubość po zagęszczeniu 15cm. Prace odtworzeniowe należy wykonywać przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności drogi.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45232421-9
45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtórzonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 30% robót podstawowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-29

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe: a. Wykonanie ostatecznego projektu budowlano – wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami – Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2019r. b. Termin wykonania robót budowalnych zadania do dnia 29.05.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nd
Informacje dodatkowe nd
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż: CZĘŚĆ II – 400.000,00zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W odniesieniu do warunków finansowych oraz warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: CZĘŚĆ II – budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej lub tłocznej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto oraz poda datę i miejsce wykonania wraz z potwierdzeniem, iż roboty zostały wykonane należycie oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których wyżej mowa są: – poświadczenie, referencje – inne dokumenty, – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. • skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: CZĘŚĆ II – osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, – kierownika robót posiadającego minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami i zarządzaniem zespołem przy realizacji robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych. (weryfikacja na podstawie oświadczenia) Zamawiający informuje, iż powyższe funkcje można łączyć ze sobą. Powyższe warunki należy wykazać na podstawie złożonego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W odniesieniu do warunków finansowych oraz warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

– oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika do SIWZ; – oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika do SIWZ;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt. 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nd

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 1. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) dowód wniesienia wadium – w formie kopii, o których mowa w Dziale VIII ust. 6 SIWZ, 4) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: – zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany), – sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, – czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia), – zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, – nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji. Uwaga: Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2). – parafowany wzór umowy. – Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a. Cześć II 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr NR 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380,, z dopiskiem na przelewie „wadium w przetargu nieograniczonym na zadaniu: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium w formach wymienionych w ust. 2 pkt. 2 ¸ 5 musi być wystawione na Zamawiającego, tj. Gminę Zławieś Wielka 5. Oryginalne dokumenty, wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, muszą być złożone w odrębnej kopercie opisanej „wadium w przetargu nieograniczonym na zadaniu: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka – część II” – oraz oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, u Zamawiającego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, w pokoju nr 20 w czasie pracy Zamawiającego o którym mowa w Dziale I SIWZ, do upływu terminu składania ofert. \Wykonawca dla celów dowodowych powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium u Zamawiającego. 6. Kopia potwierdzenia zrealizowanego przelewu, o którym mowa w ust. 3, lub kopie dokumentów zdeponowanych u Zamawiającego, o których mowa w ust. 5, muszą być dołączone do oferty jako załącznik nr 1. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, ważne na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nd
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa „brutto” 60,00
długość okresu gwarancji (w miesiącach) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach: 1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie uzasadnionymi okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; w takim przypadku i jeśli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny koszt projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem – projekt zamienny wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych Dokumentacją, wynikająca z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych z Terenem budowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają docelowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca przy współudziale projektanta sporządza protokół konieczności, który za zgodą projektanta oraz Zamawiającego jest podstawą wprowadzania zmian w stosunku do Dokumentacji oraz jeśli jest to konieczne sporządza projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. W takim przypadku, jeśli jest to konieczne, Zamawiający podejmie stosowne kroki mające na celu zawarcie odrębnych umów na roboty dodatkowe lub zamienne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 3) W przypadku zaistnienia sytuacji, w której: a. Wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie pory roku, które z uwagi na przyjęte rozwiązania technologiczne uniemożliwią prowadzenie robót, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu wykonania umowy o czas, przez który umowa nie była wykonywana ze względu na nietypowe warunki pogodowe. O fakcie wystąpienia odmiennych warunków pogodowych kierownik budowy zapisem w dzienniku budowy poinformuje nadzór inwestorski o ich wystąpieniu. Powyższy zapis musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski. b. zgodnie z postanowieniami §3 powyżej zostaną wprowadzone zmiany sposobu realizacji zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie dłuższe niż dyktują to uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich wprowadzenia. 4) Prace zostaną wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji. 5) Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów w tym rozliczeń w ramach dofinansowania środków będących w gestii Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji. 6) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności zmiany podatku Vat.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 2 Nazwa: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części II Zamawiający przewiduje realizację projektu i realizację budowy kanalizacji sanitarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU), w zakres prac wchodzi m.in.: 3.1. Przedmiotem inwestycji będzie projekt budowy kanalizacyjnej sanitarnej. 3.2. Szacunkowa ilość budynków istniejących i będących w realizacji przeznaczonych do połączenia z kanalizacją wynosi 25. 3.3. W ramach przewidzianych do realizacji projektant zaprojektuje: a. Sieć uliczną grawitacyjną, b. Przyłącza do granic działek zabudowanych, c. Pompownie strefowe, d. Sieć tłoczną od pompowni do istniejącego przewodu tłocznego, e. Rozwiązanie połączeń z istniejącym kolektorem tłocznym, f. Przyłącza energetyczne do pompowni, g. Zagospodarowanie terenu pompowni, 3.4. W ramach przewidzianych do realizacji projektant zaprojektuje: a. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja OOŚ oraz inne wymagane prawem, b. Uzyskanie warunków technicznych na włączenie do gminnej sieci w-k od Z.U.K. Zławieś Wielka, c. Sporządzenie projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z : Prawem budowlanym – poz. 290 Dz.U. z 08.2016.- obwieszczenie Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013. – poz. 1129 Dz. U. z 24.09.2013. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej oraz PFU, d. Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów, e. Wykonanie badań geotechnicznych dla kanalizacji f. Przedstawienie Zamawiającemu wstępnego projektu do uzgodnienia lokalizacyjnego, g. Uzyskanie uzgodnienia lokalizacyjnego ze Starostą Toruńskim, h. Opracowanie informacji BIOZ, i. Uzyskanie pozwolenia na budowę, j. Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej. k. Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami oraz uzyskanie zgód na realizację od mieszkańców. 3.5. Zamówienie projektu wykonawczego dla sieci kanalizacyjnej w zakresie: a. Opracowanie szczegółowych rysunków, b. Opracowanie szczegółowych opisów i specyfikacji materiałowych podlegających zatwierdzeniu przez zamawiającego a w szczególności pomp i wyposażenia technologicznego pompowni ścieków. 3.6. Forma opracowań projektowych: a. dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację, b. forma cyfrowa projektów powinna być przekazana na nośniku CD z rozszerzeniami j.n.: rysunki i schematy w formacie pdf, opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie docx, xls lub pdf. 3.7. Opis wymagań ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania w stosunku do Wykonawcy: a. wybudowanie kanalizacji wg projektu i przy nadzorze Inwestycyjnym, b. przedstawienie dokumentacji powykonawczej, c. przedłożenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego niezbędnych dokumentów wynikających z „Pozwolenia na budowę”, d. wykonanie rozruchu obiektu i niezbędnych instrukcji obsługi wraz z przeszkoleniem obsługi, e. 6 miesięczny nadzór nad eksploatacją, f. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3.8. Charakterystyczne parametry wielkości obiektu: a. Projektowany obiekt to budowa kanalizacji w miejscowości Stary Toruń gm. Zławieś Wielka. Kanalizacja swoim zakresem obejmuje podłączenie istniejących gospodarstw rolnych, budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej istniejących oraz będących w trakcie budowy co gwarantuje odbiór ścieków. Zakładana ilość podłączeń wynosi 25 szt. Ścieki z wybudowanej kanalizacji transportowane będą istniejącym kolektorem kanalizacyjnym do oczyszczalni miejskiej w Toruniu 3.9. Wskaźniki ilościowe a. Zakładana długość kanalizacji grawitacyjnej wyniesie 1,80 km b. Zakładana długość kanalizacji tłocznej wyniesie 50,0 m c. Zakładana ilość pompowni strefowych wynosi 2 kpl. wraz z przyłączami energetycznymi d. Zakładana ilość podłączeń do granicy działek – 25 e. Ilość mieszkańców – 100 f. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków 4600 m3/rok 3.10. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia a. Położenie geograficzne i administracyjne, b. Gmina Zławieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Geograficznie wzdłuż rzeki Wisły po jej wschodniej stronie. Położenie w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolnej Wisły PLBO40003 – Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Miejscowości Górsk i Stary Toruń zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej – ul. Szeroka i Nadwiślańska oraz Sołecka. 3.11. Charakterystyka systemu kanalizacji: na obszarze przewidzianym do skanalizowania istnieje kolektor ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze skanalizowanej części m. Górsk /Osiedle mieszkaniowe – Przylesie/ do miejskiej oczyszczalni ścieków w Toruniu poprzez system kanalizacyjny w m. Przysiek. Kolektor ciśnieniowy będzie odbiorcą ścieków z projektowanej kanalizacji, kolektor zlokalizowany w ul. Nadwiślańskiej w Górsku i Szerokiej w Starym Toruniu. 3.12. W w/w ulicach trwa realizacja dodatkowego kolektora przyjmującego ścieki z płn. części gminy Zławieś Wielka. Realizowany dodatkowy kolektor będzie mógł przyjąć ścieki z istniejącego w przypadku jego awarii /uszkodzenia mechanicznego/. Odbiorcą ścieków jest oczyszczalnia dla miasta Torunia. Zarządcą oczyszczalni są Toruńskie Wodociągi. 3.13. Procedura odtworzenia drogi: na szerokości 5m należy zebrać istniejącą podbudowę z kamienia łamanego oraz warstwy bitumicznej do głębokości 25cm oraz przetransportować materiał w odległości do 5km. Uzupełnienie należy wykonać poprzez uzupełnienie gruzem cementowo – betonowym lub kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63mm, grubość po zagęszczeniu 15cm. Prace odtworzeniowe należy wykonywać przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności drogi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232421-9, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa „brutto” 60,00
długość okresu gwarancji (w miesiącach) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W ramach wcześniejszego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy dla części I zadania. Z tego względu należy wyłączyć z Programu Funkcjonalno Użytkowego opis dotyczący sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 20.03.2019
  • Data składania ofert 04.04.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 04.04.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 527337-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian